Imagine Thailand Movement คืออะไร และจุดประสงค์ของเราคืออะไร


ท่านอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไร, ท่านอยากเห็นเยาวชนไทยเป็นอย่างไร และท่านอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไร มาร่วมกันตอบคำถามนี้ และมาร่วมทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้น
ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะทำให้ฝันที่มีเป็นจริงได้โดยลำพัง เราต้องมาร่วมกันสร้างผู้นำร่วม ขณะเดียวกันสร้างร่วมมือ สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ ที่เราทำงานร่วมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน
และไม่ว่าท่านจะมีบทบาทใดก็ตามในสังคมไทย Imagine Thailand Movement เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ที่เปิดกว้างเสมอ มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมไทย

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็น หรือติดต่อ Imagine Thailand Movement
ด้วยการเพิ่มเราเป็นเพื่อนผ่าน Line Official Account : @C17rI97 หรือคลิกที่นี้
หรือร่วมพูดคุยผ่าน Facebook : Imagine Thailand Movement

ความเป็นมา Imagine Thailand Movement

Imagine Thailand Movement ริเริ่มโดย ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งโซเซียลแล็บ ประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2562 โครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้เยาวชนไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีของ สสส. ที่กำลังทำเรื่องประเด็นเสี่ยงต่างๆ อาทิ การลดอุบัติเหตุ การลดการดื่มเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด โรค NCDs การพนัน และ ภาคประชาสังคม เยาวชน ที่เกี่ยวข้อง ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และเห็นโอกาส ศักยภาพ ที่จะร่วมมือกัน เสริมแรงกัน ในการขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะ การสร้างสุขภาวะที่ดีให้เยาวชนไทย โดยเครื่องมือสำคัญในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น จะใช้กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม

ร่วมพูดคุยผ่าน Facebook : Imagine Thailand Movement

เป้าหมายการขับเคลื่อน

- สร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
- เกิดนวัตกรรมหรือรูปแบบการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
- เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาวะเยาวชนไทย
- เกิดองค์ความรู้สำหรับการสร้างความร่วมมือในระดับต่างๆ
- เกิดการรับรู้ในวงกว้างที่ทำให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัว มาร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
- เกิดการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างภาคี และสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้สึกร่วมถึงเป้าหมายและความท้าทายร่วมกัน

See more details


Imagine Thailand Movement คืออะไร และจุดประสงค์ของเราคืออะไร

ในปี พ.ศ.2563 Imagine Thailand Movement ยังได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ให้ทำโครงการศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อเปิดพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหมๆ ความร่วมมือใหม่ๆ ของคนในสังคม เพื่อร่วมกันนำศักยภาพที่มีมาร่วมกันสร้างสังคมที่มีสุขภาวะ เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเติบโตได้ อย่างมีคุณภาพมีสุขภาวะที่ดี คือมีสุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง อีกทั้งใฝ่เรียนรู้ พัฒนา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และห่างไกลจากอบายมุขสิ่งที่เป็นภัยและเป็นความเสี่ยงทั้งปวง

เป้าหมายการขับเคลื่อน และของ Imagine Thailand
1) สร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
2) เกิดนวัตกรรมหรือรูปแบบการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
3) เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาวะเยาวชนไทย
4) เกิดองค์ความรู้สำหรับการสร้างความร่วมมือในระดับต่างๆ
5) เกิดการรับรู้ในวงกว้างที่ทำให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัว มาร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
6) เกิดการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างภาคี และสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้สึกร่วมถึงเป้าหมายและความท้าทายร่วมกัน


ในปี 2564 Imagine Thailand Movement ยังได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ให้ทำโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยคัดเลือก 8 พื้นที่
มาร่วมคิด ร่วมพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ก่อการดี
ทั้งที่เป็นผู้นำอย่างเป็นทางการ และผู้นำความคิด ผู้นำในชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ ได้แก่
1) ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
2) ชุมชนโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
3) ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
4) ศูนย์การเรียนรู้ลำตัดพ่อหวังเต๊ะ – แม่ศรีนวล
5) ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่
6) ตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
7) โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
8. บ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement ริเริ่มโดย ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งโซเชียลแล็บ ประเทศไทย/ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.