อิมเมจิน ไทยแลนด์ฯ หนุน “ชาวเจ็ดเสมียน” สร้างพื้นที่สุขภาวะ จัดงานสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน ที่วัดเจ็ดเสมียน&ตลาดเก่า119 ปี ดีเดย์ 7พ.ย. รวมใจชุมชนเป็นหนึ่ง ฟื้นวิถีไทย “ชายลูกทุ่ง หญิงนุ่งซิ่น กินข้าวปิ่นโต”

ก่อการดี Newsletter เดือนตุลาคม 2565
October 1, 2022

ชุมชนเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  สานพลังกับ Imagine Thailand Movement โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดินปี 2565 ที่ริมน้ำ ศาลาเอนกประสงค์วัดเจ็ดเสมียน & ตลาดเก่า 119 ปี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้ 

นางสาวดวงใจ เอี่ยมสอาด  คณะทำงานขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ สร้างสรรค์ สร้างสุข ต.เจ็ดเสมียน  กล่าวว่า  การจัดงาน           สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน ในวันที่ 7  พฤศจิกายน ถือเป็นวันเปิดตัวต่อสาธารณชน  เพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าตำบลเจ็ดเสมียน  เป็นพื้นที่สุขภาวะ สำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน ที่จะได้มีการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ กาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการท่องเที่ยว  ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนในเจ็ดเสมียน ทั้งนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ ศิลปิน  ผู้สูงวัย ผู้นำความคิด และผู้ก่อการดีที่มีความรักความปรารถนาดีให้กับเมือง กำลังมีความร่วมมือกัน ภายใต้การหนุนของ Imagine Thailand Movement และ สสส. ที่จะพัฒนาให้ ตำบลเจ็ดเสมียน ให้เป็นพื้นที่                สุขภาวะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งเจ็ดเสมียนมีจุดเด่นและมีความพร้อมในหลายๆเรื่อง

ในงานสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการจัดงานในช่วงที่จะมีงานวันลอยกระทง  ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่         คอนเซปต์ของงาน  “ชายลูกทุ่ง หญิงนุ่งซิ่น กินข้าวปิ่นโต”  โดยทุกคนที่มาเที่ยวจะได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเรา ซึ่งอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน  เหมือนเมื่อสมัยอดีตที่มีการเอามื้อ เอาแรงกัน มีความสามัคคีกัน ในงานยังเน้นในเรื่องการทำกระทงรักษาสิ่งแวดล้อม มีการสอนทำกระทง  และมีปราชญ์ผู้รู้มาเล่าถึงความเป็นมาของวันลอยกระทง นอกจากนี้มีการเปิดนิทรรศการกิจกรรมจากผู้ประกอบการชุมชน ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากพลังบวร  ต.เจ็ดเสมียน โดยจะมีผลิตภัณฑ์เด่นๆของ ต.เจ็ดเสมียนมาโชว์ ทั้งอาหารอร่อยและสินค้าขึ้นชื่อ อย่างเช่นหัวไชโป้ว ผัดไทยรสชาติดั้งเดิม และเค้กมะพร้าวอ่อน รวมทั้งการทำมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ และการทำน้ำมันไพลฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนวดแผนไทยและนวดสปาด้วย

ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้นำการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement  กล่าวว่า  ความน่าสนใจของเจ็ดเสมียน หรือของดีเจ็ดเสมียน นั้น นอกจากพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ แล้ว ที่โดดเด่นและน่าประทับใจมากๆ คือ พลังความสามัคคีของคนในชุมชน  ที่รวมตัวกันเหนียวแน่น พร้อมจะมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้น  จากสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง ช่องว่างระหว่างวัย โซเซียลมีเดีย ตลอดจนสังคมผู้สูงอายุ  ปัญหาเยาวชน  ผู้ก่อการดีในชุมชนจึงได้มาคุยกัน และเห็นร่วมกันว่า การสร้างสรรค์กิจกรรมและพื้นที่สุขภาวะร่วมกันจะเป็นทางเชื่อมสำคัญที่จะช่วยยึดโยงและขยายความสัมพันธ์ ของคนทุกวัย ให้เกิดเป็นพลังร่วมเพื่อเอาชนะปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และร่วมกันทำให้เจ็ดเสมียน ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะของทุกคน ซึ่งจะทำให้ความตั้งใจที่ดีนี้เกิดขึ้นได้จริง ก็ต้องมีการลงมือทำร่วมกันจริงๆ ดังจะเห็นได้จากการจัดงานครั้งนี้ ที่ทุกคนต่างสละเวลา นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มาร่วมกันทำงานนี้เพื่อส่วนรวม

ชุมชนเจ็ดเสมียน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ กับทาง Imagine Thailand Movement มาต่อเนื่อง นับเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการรวมพลังในรูปแบบ“บวร” มีวัด โรงเรียน และบ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความรักความสามัคคี เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาแล้วประทับใจ ซึ่งในการพัฒนาเจ็ดเสมียนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบนั้น  เป็นการขับเคลื่อนทั้งตำบล  นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน เทวัญ ห่วงตระกูล รวมถึงกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ปราชญ์ ศิลปินและผู้สูงอายุ ทั้ง    6  หมู่บ้าน โดยมีการแบ่งการทำงานเป็น  6 ลานกิจกรรม  ประกอบด้วยลานน้ำใจ ลานเปี่ยมสุข ลานริมน้ำ  ลานเกื้อกูล ลานร่วมใจ และลานบ้านทุ่ง   โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน  นี้ เป็นความรับผิดชอบของลานริมน้ำ สอดรับกับช่วงเทศกาลวันลอยกระทงพอดี   ขณะที่ชุมชนในลานอื่นๆ ก็เข้ามาร่วมด้วยแต่ละลานก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป อย่างเช่นแหล่งเรียนรู้บ้านสนามชัย ที่อดีตเคยเป็นหมู่บ้านปางช้างของชาวเขมร จะมีพิธีกรรมรำบูชาบายศรี ที่เรียกว่าชุดรำสู่ขวัญบ้านตาประกำ เป็นความเชื่อที่ออกในเชิงมูเตลู ในงานนี้ก็จะรำโชว์ด้วย  ในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดงานในลักษณะแบบนี้หมุนเวียนกันไป เพื่อให้คนในชุมชน รวมถึงเยาวชน คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงมีแนวทางสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการขายผลผลิตต่างๆ

นอกจากนี้ ที่บริเวณตลาดเก่า 119 ปี  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ทางเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ยังมีการจัดงานวันลอยกระทง  ซึ่งมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงแสง สี เสียง ซุ้มไฟเชลฟี่สุดสวย            ริมท่าน้ำ การออกบูธอาหารอร่อย

ผู้สนใจร่วมงาน สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน  และงานลอยกระทงเจ็ดเสมียน  ชายลูกทุ่ง หญิงนุ่งซิ่น กินข้าวปิ่นโต” ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน รวมถึงสนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะเจ็ดเสมียน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณกรรณิกา ณ บางช้าง ประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ ต. เจ็ดเสมียน ที่ โทร 087-169-1135