admin

April 19, 2021
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ หน้าที่ “คน” มีส่วนร่วมป้องกัน
เพราะเรื่องความปลอดภัยทางถนน เรื่องอุบัติเหตุทางถนน มีความสำคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย เป็นเรื่องความสูญเสีย เป็นเรื่องความสูญสิ้น มีผลกระทบตามมามากมาย โดยต้นเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน
April 19, 2021
กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
ปัญหา ความท้าทาย สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า VUCA World ซึ่งมาจากคำว่า ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความกำกวม (Ambiguity)