รายงานพิเศษ

August 21, 2021
7 แนวทางการสื่อสาร ของผู้นำในภาวะวิกฤต
4  เมษายน 2564  โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement “หัวใจสำคัญในการสื่อสารภาวะวิกฤต ที่ผู้นำและทีมผู้นำ จะต้องเข้าใจตรงกัน คือ ความจริงใจ ด้วยการบอกความจริง ไม่ปกปิด ซ่อนเร้น บิดเบือน  หรือหลีกเลี่ยงการพูดถึงความจริงที่บางครั้งอาจไม่งดงามนัก” […]
April 19, 2021
กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
ปัญหา ความท้าทาย สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า VUCA World ซึ่งมาจากคำว่า ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความกำกวม (Ambiguity)