Events for May 2024

Latest Past Events

กิจกรรม Imagine Thailand Movement 1-3 เมษายน

กิจกรรมสำคัญของเราคือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผู้นำของภาคีเครือข่ายสสส. โครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย จัดขึ้นที่สวนสามพราน จ.นครปฐม